BAMBOO HENGE in YOSHIDA
1993

photo: T. Ninomiya

Special thanks: Yoshida machi, Saitama, Japan
Masao Ueno
Kazue Kimura

Return to Top Page